Deset důvodů proč volit Svobodné a Soukromníky

CHCEME KRAJ, KTERÝ BUDE SKUTEČNĚ POMÁHAT OBCÍM A JEJICH OBČANŮM

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? NECHÁ ROZHODOVAT OBCE. Kraj nejlépe pomůže obcím na svém území tím, když je nechá si o svých prioritách a penězích rozhodovat samostatně. Jak to myslíme? Je to jednoduché. Kraje nyní disponují ve svých rozpočtech až stovkami milionů korun, které jsou určeny na zkvalitnění života v obcích. Úřednicí ve snaze tyto peníze přerozdělit vymýšlejí na základě nákladných analýz komplikovaný systém dotací. Na ně si ale většina obcí nesáhne – buď se svým projektem neuspějí, případně mají potřebu zcela jiných investic než těch, které jim nadiktoval kraj. Nebylo by tak pro všechny lepší, kdyby kraj tyto peníze prostě obcím podle jasného klíče daroval?

KRAJ NEMÁ BÝT SAMOZVANÝM DÁRCEM DOBRA

CO JE TEĎ / Krajský úřad má stovky zaměstnanců zaměstnanců rozdělených do struktury 17 odborů a další desítky úředníků sedí v institucích zřizovaných či založených krajem, o jejichž přínosu se dá minimálně pochybovat. Kraj si osobuje právo vstupovat tam, kde ho nikdo nepotřebuje. Přitom opravdu zásadní problémy, které trápí většinu obyvatel, řešit neumí. Místo role servisní organizace pro obce si raději buduje image regionální vlády.

Co s tím? Středočeský kraj si musí přestat hrát na malou Evropskou unii!

Naše vize Středočeského kraje v roce 2020:

O penězích vybraných na daních rozhodují zastupitelé v obcích, ne úřednici na kraji.

 1. kraj nevytváří nesmyslné systémy podpor pro oblasti, o které samosprávy obcí a občané nestojí
 2. to, co obce potřebují, zastupitelé i občané dávno vědí, o penězích si umí rozhodnout sami
 3. kraj místo většiny dotací peníze prostě a jednoduše rozdělí obcím podle počtu obyvatel

Štíhlý znamená efektivní

 1. zastavení systému dotací umožní kraji mít méně úředníků a více se věnovat obcím
 2. okamžité snížení počtu krajských úředníků o 15 procent, slučovaní oddělení a odborů
 3. takto lze ročně ušetřit desítky milionů korun
 4. postupné rušení nadbytečných krajských firem, agentur a podobných černých děr v rozpočtu

CO BY MOHLO BÝT / Struktura krajského úřadu zeštíhlela, ubylo krajských společností a úředníci již nerozhodují o tom, která obec, kdy a co postaví či opraví. Maximum peněz, jež nejsou účelově vázány, putuje na základě jasného klíče přímo do obcí. Přehled o činnost a rozhodování úřadu jsou dostupné na internetu. Kraj je partnerem obcí, funguje jako jejich servisní organizace. Nebrání jim v jejich rozvoji, nesedí na penězích vybraných od jejich obyvatel. Kraj pomáhá především malým obcím, radí jim v orientaci v nových zákonech a předpisech, je pro ně partnerem, nikoliv dalším ministerstvem.

CHCEME ŠKOLY, JEJICHŽ ABSOLVENTI SKUTEČNĚ NAJDOU UPLATNĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? OPUSTIT VČEREJŠÍ METODY. Školství funguje. Ale jen podle tabulek, schémat a plánů. Realita je taková, že děti připravuje na svět, který již neexistuje, a vzdělávání dospělých dost často chybí úplně. Kraj je přitom zřizovatelem prakticky všech středních škol na svém území, takže jeho možnosti něco změnit jsou značné. Začít může třeba tím, že dá svým školám více svobody, ale i zodpovědnosti. Místo toho, aby si úředníci kraje hráli na sociální inženýry podporující vybrané řemeslné obory, by měly školy dostat maximální volnost v tom, jaké obory a pro kolik studentů budou otevírat, jak je vyučovat a jak spolupracovat s firmami. Místo ředitelů-byrokratů by se o školy starali ředitelé-manažeři, kteří budou motivováni na úspěšnosti svých absolventů na trhu práce.

O tom, co je nejlepší, pak rozhodnou rodiče, jejich děti a zájem zaměstnavatelů…

CHYTRÉ ŠKOLY NEPOTŘEBUJÍ KRAJSKÉ ÚŘEDNÍKY

CO JE TEĎ / Lavice, tabule, kázeň a suma znalostí, které se musejí nalít dětem do hlavy. A to všude stejně. Tak vypadala škola před 250 lety. A bohužel tak v mnoha případech vypadá i dnes. Školy jsou uzavřeny samy do sebe, odtrženy od svého okolí i od kontaktu s praxí. Celý systém pak nedokáže reagovat na demografický vývoj a obecně ani na dobu s rychle se rozvíjejícími technologiemi.

Co s tím? Více svobody!

Škola v roce 2020

Moderní vzdělávání je postaveno na svobodě – škol i jejich žáků a rodičů.

 1. jednoznačné posílení pravomocí ředitelů škol, minimální zásahy kraje a státu
 2. škola musí být motivována úspěšností absolventů na trhu práce, ne plněním pokynů úředníků
 3. nepotlačovat pestrost zřizovatelských forem, konkurence je zdroj inspirace
 4. transparentní financování školství zajistí platby na žáka bez ohledu na zřizovatele

Zpátky do praxe

 1. spolupráce má své meze, kraj musí přestat se sociálním inženýrstvím
 2. transparentní a jednoduché povolovaní nových oborů, důraz i na vzdělávání dospělých
 3. vtažení firem do systému vzdělávání formou financování i možností praxe ALE
 4. … nepodléhat trendu úzké oborové specializace diktované zaměstnavateli

CO BY MOHLO BÝT / Moderní škola je na státu či kraji závislá v minimální míře. Díky rovným platbám na žáka nastává velká pestrost zřizovatelských forem, školy si konkurují a navzájem se inspirují. Otevírání nových oborů, reagujících na technologické a společenském změny a vývoj, je snadné – školy tak nevzdělávají absolventy na sklad. Ředitel není úředník zahlcený stohy lejster pro státní správu, ale výkonný manažer, který hlídá konkurenceschopnost své školy a tím i jejich studentů.

BUDEME DŮRAZNĚ PROSAZOVAT A HÁJIT ZÁJMY OSVČ, ŽIVNOSTNÍKŮ, MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ?
Při zadávání veřejných zakázek nechceme za každou cenu slučovat činnosti do obrovských investičních celků tak, aby se na jejich realizaci mohlo podílet více menších, místních firem místo nadnárodních gigantů, které pak zisky z této činnosti sanují své zahraniční mateřské subjekty.

PENÍZE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE VĚNUJÍ KULTUŘE A SPORTOVÁNÍ DĚTÍ

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? ZAVÉST SKUTEČNĚ SMYSLPLNOU PODPORU. Místo dotací z fondů, které doprovází spousta zbytečné administrativy a velmi subjektivního posuzování, stačí peníze jednoduše poslat tam, kde jsou lidé aktivní a odvádí kvalitní a smysluplnou práci. Jak by to mohlo fungovat? Všechny sportovní a kulturní aktivity, které splní srozumitelně a jednoduše formulovaná kritéria, získají krajskou podporu. Prioritní bude sportování dětí a mládeže, podpora trenérů, modernizace sportovišť i zachování a rozvoj autentické kultury našeho regionu.

VÝDAJE NA SPORT A KULTURU JSOU INVESTICÍ PRO BUDOUCNOST

CO JE TEĎ / Středočeský kraj vydává v souvislosti s kulturou a památkovou péčí částku přes 280 milionů korunon, na autentické projevy kultury a spolkové činnosti v obcích jsou naproti tomu vyhrazeny marginální částky. Z prostředků na sport, se jen málo dostane tam, kde by skutečně mohly pomáhat ve formování zdravého životního stylu mladé generace.

Co s tím?  Podporovat jednoduše, transparentně a co nejvíc aktivit

Sport a kultura v roce 2020

Kraj nesmí být cenzor sportovních či kulturních aktivit, nemá svou podporou předurčovat, a říkat tak, jaký sport nebo jaká kulturní aktivita má šanci za život.

 1. kraj neumí posoudit kvalitu a přínos jednotlivých akcí, výběr je příliš subjektivní a zkostnatělý
 2. kraj má vyčlenit konkrétní objem peněz a z ní podpořit všechny sportovní a kulturní aktivity, které splňují základní podmínky
 3. pokud je aktivita spontánní, stačí i malá pomoc; kraj navíc není jediný, kdo může pomoci
 4. finanční pomoc kraje však musí doplnit také snaha o vytvoření podmínky pro efektivní vícezdrojové financování kultury a sportu

Peníze tam, kde se věnují dětem

 1. děti dělají to, co je baví – základem je kvalitní a ohodnocený trenér
 2. prioritou jsou pohybové aktivity co nejširší skupiny dětí a také jejich zapojení do kulturního dědictví našeho regionu
 3. kraj finančně pomůže všem spolkům, kde se věnují práci s dětmi a mládeží
 4. kraj bude rozvíjet síť sportovišť a jejich materiální a technické vybavení a zpřístupní je především dětem a široké veřejnosti
 5. kraj podpoří vznik sportovních tříd pro talenty na základních a středních školách
 6. kraj podpoří základní umělecké vzdělávání

CO BY MOHLO BÝT / Školy či kluby mají kvalitní zázemí pro pestrou nabídku pohybových aktivit a mohou se spolehnout, že jim kraj pomůže s náklady na sportování dětí. V kraji se rozvíjí profesionální i spontánní kulturní aktivity, kraj účinně pečuje o své kulturní dědictví.

CHCEME, ABY SI O PENĚZÍCH NA SOCIÁLNÍ PÉČI ROZHODOVALI KLIENTI, NE ÚŘEDNÍCI

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? NEHRÁT SI NA VLASTNÍM PÍSEČKU. Řešením by přitom mohla být změna systému struktury financování tak, aby sociální služby mohly poskytovat i soukromé subjekty. Je rovněž nutné posílit domácí péče, například i hospicové.

Peníze prostě nemají směřovat tam, kde kraj postavil za evropské peníze domovy, ale k těm, kdo péči skutečně potřebují.

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY? NENÍ DŮLEŽITÉ, KDO JI POSKYTUJE, ALE ZDA JE KVALITNÍ

CO JE TEĎ / Citelný deficit ve financování osobní péče. I přesto, že kraj svoji roli nezvládá, usilovně hází klacky pod nohy všem, kteří chtějí sociální služby poskytovat.

Co s tím? Peníze musí jít ke klientům!

Sociální služby v roce 2020

Kraj se řídí tím, že peníze na sociální péči nejsou určeny na chod jím vybudovaných domovů, ale mají sloužit těm, kteří potřebují pomoc.

 1. sociální služby může poskytovat kdokoliv, kdo splní dané podmínky – stát, kraj, spolek či podnikatel
 2. o tom, kdo mu sociální službu poskytuje, si rozhoduje výhradně klient na základě svého uvážení
 3. místo plošných dotací musí být kladen důraz na adresný příspěvek na péči pro konkrétného klienta

Péče tam, kde je nejefektivnější

 1. nebudujme lidojemy, pomáhejme klientům v jejich přirozeném prostředí
 2. ústavní péče je až poslední varianta, netrhejme sociální vazby
 3. zvýšit podporu terénních služeb a denních stacionářů
 4. větší provázanost sociálních služeb a zdravotní péče

CO BY MOHLO BÝT / Výdaje státu a krajů na sociální služby směřují hlavně tam, kde mají pomáhat – tedy přímo ke klientům. Ten si sám rozhoduje, od koho bude služby čerpat. Kraj v maximální možné míře podporuje terénní služby, buduje kontaktní centra v regionech a podporuje vznik a činnost denních stacionářů.

            

CHCEME, ABY BYLO SNAŽŠÍ DOJÍŽDĚNÍ ZA PRACÍ I CESTOVÁNÍ TURISTŮ

CO PRO TO KRAJ MŮŽE UDĚLAT? ZEFEKTIVIT DOPRAVU A PODPOŘIT CESTOVNÍ RUCH. Může pomoci s budováním dopravní infrastruktury, efektivní veřejnou dopravou a podporou cestovního ruchu. Ve všech oblastech jsou přitom nyní značné rezervy. Kraj trpí špatným stavem silnic a to zejména II. a III. a podpora cestovního ruchu si zatím nezvykla na období bez evropských dotací.

Možnost, jak to změnit, je minimalizovat úřední překážky a dát šanci všem podnikatelům…

CESTA K EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVĚ A KVALITNÍM SILNICÍM

CO JE TEĎ / Podmínky jsou nastaveny jen pro velké hráče. Navíc kvůli současnému systému, kdy jsou výběrová řízení jen na oko, neušetří kraj dost peněz na investice do silnic II. a III. v regionech. Nejen předražené autobusy tak poskakují přes výtluky.

Co s tím? Začít opravdu soutěžit!

Linková doprava v roce 2020

Každá autobusová linka může mít svého dopravce.

 1. kraj musí organizovat výběrové řízení jako otevřené všem, s minimem podmínek
 2. cílem je, aby se mohl přihlásit i malý dopravce s jedním autobusem či minibusem
 3. ušetřené peníze může kraj nasměrovat do obnovy silnic II. a III. třídy

Jak může cestovní ruch přežít bez dotací

 1. destinační management musí spolupracovat s podnikateli v cestovním ruchu
 2. aktivně pomáhat při propojování jednotlivých aktivit napříč krajem do konkrétních produktů cestovního ruchu, jak je tomu běžně u naších západních sousedů
 3. to vytvoří potenciál pro zvýšení životní úrovně i mimo tradiční turistická centra

CO BY MOHLO BÝT / Veřejná doprava je efektivní. Kraj navíc šetří, což mu umožňuje maximalizovat výdeje na obnovu zničených silnic II. a III. třídy. Souběžně s tím se krajští politici snaží tlačit stát vytvoření podmínek pro konkurenci v regionální železniční dopravě. Destinační management není v rukou úředníků, ale podílí se na něm především podnikatelé. Dojíždění za prací je snazší a jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení zájmů turistů o region.

CHCEME BEZPEČÍ PRO VŠECHNY

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? POMÁHAT SYSTEMATICKY. S bezpečností, ať už jde o zvládání živelních pohrom, snížení nehodovosti či potírání kriminality, může kraj obcím a jejich obyvatelům účinně pomoci. Stačí nahradit současný systém náhodné podpory prostřednictvím netransparentních dotací systematickým řešením problémů – prostě nepomáhat tam, kde si o peníze zakřičí, ale tam, kde je pomoc skutečně potřeba. Kraj zcela opomíjí nebezpečí spojená s nelegální migrací, zejména s ohledem na skutečnost, že se postupně staneme nejen tranzitní zemí v souvislosti s novými migračními trasami, ale díky neustále hrozícím kvótám též destinací cílovou.

Kraj musí mít vlastní krizový fond a pomoci tehdy, kdy obec vyčerpala všechny své možnosti.

KRAJ MÁ POMÁHAT S PREVENCÍ A ZASAHOVAT V KRIZOVÝCH PŘÍPADECH

CO JE TEĎ / V kraji máme vysoké počty těch, kdo jsou ochotni pomáhat bez nároku na odměnu – členy sborů dobrovolných hasičů či oblastních spolků Červeného kříže a podobně. Podpora, kterou jim kraj nabízí, není systematická. V mnoha městech nejsou navíc dokončena protipovodňová opatření, v řadě nejsou bezpečné silnice.

Co s tím? Místo nahodilé podpory systémové řešení pro všechny.

Bezpečí v roce 2020

Hodnoty zdraví a života jsou nevyčíslitelné 

 1. Kraj přijal opatření proti výstavbě mešit a muslimských modliteben a vzniku uprchlických zařízení
 2. kraj systematicky pomáhá jednotkám hasičů, a to zejména v malých obcích, které nemají na nákup drahého vybavení dostatek peněz
 3. kraj pomáhá obcím s výkupem pozemků pro budování protipovodňových opatření
 4. na průtazích obcemi pomáhá s budováním zařízení zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů

Jak dál může kraj pomoci obcím

 1. kraj je schopen v krizových situacích okamžitě finančně pomoci obcím prostřednictvím krizového fondu
 2. podílí se na odkupu rizikových budov a pozemků, u kterých hrozí využití pro problémové skupiny ohrožující bezpečnost
 3. při územním plánování a stavebních řízeních zohledňuje bezpečí v obcích

CO BY MOHLO BÝT / Kraj podporuje profesionální i dobrovolnické složky integrovaného záchranného systému a všechny spolky a sdružení pracující na bázi dobrovolnosti. Systematicky pomáhá odstraňovat potíže v konkrétních obcích. Kraj klade důraz na prevenci a pomoc obcím v situacích, kdy samosprávy již vyčerpaly všechny možnosti.

CHCEME HEZKOU KRAJINU A ZDRAVOU PŘÍRODU

CO PRO TO MŮŽE UDĚLAT KRAJ? POMOCI ZEMĚDĚLCŮM A MAJITELŮM POZEMKŮ. Mít pozemek je jedna věc, mít k němu přístup pak druhá. Řada majitelů, jejichž pole se nachází někde uprostřed lánu, má logicky jen jedinou možnost – za nevýhodných podmínek ho pronajmout velké zemědělské společnosti. Výsledkem je eroze, krajina neumí zadržet vodu a všude jsou lány řepky.

Kraj proto musí podporovat zrychlení tempa komplexních pozemkových úprav, které mimo jiné umožní přístup k pozemkům, a souběžně s tím pomáhat lokálním producentům.

PESTRÁ A KRÁSNÁ KRAJINA NEMUSÍ BÝT JEN V CHRÁNĚNÝCH OBLASTECH

CO JE TEĎ / Příroda ve Středočeském kraji je jedinečná. A mnoho z té krásy vzniklo díky rozumné činnosti člověka. Zbývá ale dost ploch, kde se hospodaří velmi nešetrně. Výjimkou nejsou ani staré ekologické zátěže. Toto území je pak ve velkém kontrastu s tím, které si chráníme.

Co s tím? Vraťme krajinu lidem!

Krajina v roce 2020

Méně žlutých lánů řepky, více malých farem.

 1. kraj se musí zasadit o zrychlení tempa komplexních pozemkových úprav
 2. tím dojde ke zhodnocení extravilánů a ke všem pozemkům bude přístup
 3. lidé získají možnost na nich podnikat, ne je pouze nevýhodně pronajímat

Co nejméně překážek

 1. místo globální koblihy místní produkty
 2. zřízení kontaktního a poradenského místa pro místní producenty, pomoc s byrokracií
 3. podpora vzniku míst pro prodej regionálních potravinářských a zemědělských výrobků
 4. podpora regionálních potravinářských značek

CO BY MOHLO BÝT / V obcích jsou dokončeny úpravy, jednotlivé pozemky jsou zpřístupněny a mohou být obhospodařovány vlastníky či pronajímány za férovou cenu. Mizí extrémně rozsáhle lány podléhající erozi. V krajině je více prvků drobné zeleně, a proto je krásnější, odolnější erozi, lépe zadržuje vodu a je i lepším prostředím pro živočichy. Kraj účinně pomáhá místním producentům v boji s byrokracií a snaží se vytvářet platformu pro střetávání nabídky a poptávky v oblasti lokálních produktů.